Centraal examen voor EPB certificateurs individuele wooneenheden / REGLEMENT

Reglement geldig vanaf 15/07/2020.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het centraal examen voor EPB certificateurs individuele wooneenheden (inwerkingtreding 15/03/2017) georganiseerd door Leefmilieu Brussel. Het centraal examen is ingevoerd na goedkeuring van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 20141 en 6 oktober 20162 en van het ministerieel besluit van 21 december 2016 tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs, gewijzigd op 12 juli 2018.

Het centraal examen is bedoeld voor:

Artikel 2 – Organisatie van het examen

De praktische informatie betreffende de organisatie van het examen (adres, uurregeling, …) wordt gecommuniceerd na de inschrijving.

Artikel 3 - Deelname

Om deel te nemen aan het examen moet de kandidaat of de certificateur respectievelijk in het bezit zijn van een attest van de basisopleiding of een geldig bijscholingsattest met betrekking tot de specialiteit “wooneenheden” en afgeleverd door een organisatie waarvan de opleiding door Leefmilieu Brussel werd erkend.

Een opleidingsattest is enkel geldig voor de deelname (in de zin van artikel 6 van dit reglement) aan twee examensessies.

Artikel 4 – Inschrijving

Om zich in te schrijven voor het centraal examen moet de kandidaat of de certificateur de volgende webpagina raadplegen https://examen.leefmilieu.brussels op de website van Leefmilieu Brussel, een account aanmaken en vervolgens de gevraagde gegevens invullen.

De inschrijving wordt bevestigd van zodra de deelname in de kosten is betaald en ontvangen en de datum van het examen werd gekozen. De betaling gebeurt online of via overschrijving. De kandidaat of certificateur kiest zijn datum na de onlinebetaling of nadat hij de bevestiging via e-mail heeft gekregen dat zijn overschrijving werd ontvangen.

De bij de inschrijving gekozen datum is definitief en kan nadien niet meer worden gewijzigd, behalve in geval van bewezen overmacht (bv. ziekte, overlijden – zie artikel 6). Het inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald.

De kandidaat of certificateur wiens inschrijving werd bevestigd, wordt hierna “de deelnemer” genoemd.

Artikel 5 – Herinschrijving

Het examen is slechts een tweede keer toegankelijk op voorlegging van hetzelfde opleidingsattest.

Bij het niet-slagen voor het 1e examen verloopt de herinschrijvingsprocedure voor het examen op dezelfde manier als de eerste inschrijving.

Als de deelnemer ook niet slaagt bij zijn tweede poging, moet hij eerst de opleiding opnieuw volgen alvorens zich opnieuw voor het examen te mogen inschrijven.

Het examen zal telkens in zijn geheel opnieuw afgelegd worden.

Artikel 6 – Aanwezigheid op het examen

Een deelnemer die te laat is, zal niet meer tot de examenzaal worden toegelaten indien een andere deelnemer de zaal verlaten heeft. Bovendien zal de tijd waarover de deelnemer beschikt om het examen te maken niet worden verlengd met de tijd die hij te laat is. 

Als de deelnemer in geval van overmacht afwezig is op de gekozen examensessie moet hij zijn afwezigheid zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen naar behoren verantwoorden op het volgende adres info@examen.leefmilieu.brussels.

Indien Leefmilieu Brussel het motief geldig acht en op voorwaarde dat hij nog steeds voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden kan hij een andere examendatum kiezen (volgens de oorspronkelijk voorziene procedure) zonder opnieuw de inschrijvingskosten te moeten betalen.

Bij voorbeeld, worden niet als geldige reden beschouwd:

Artikel 7 - Documenten die nodig zijn om aan het examen deel te nemen

Om de examenzaal te betreden, moet de deelnemer de volgende documenten kunnen voorleggen:

Artikel 8 - Zaal en onthaal

De organisator controleert het inschrijvingsbewijs en de identiteit van de deelnemer vóór hij de zaal betreedt.

Aan het begin van de sessie herhaalt de organisator voor de deelnemers in de zaal mondeling alle instructies voor het goede verloop van het examen.

De infrastructuur is aangepast om personen met een beperkte mobiliteit of met een beperking te ontvangen.

Elke handicap of bijzondere probleem moet evenwel op voorhand via e-mail aan Leefmilieu Brussel worden gemeld (tijdens de inschrijving en ten laatste 15 werkdagen vóór de examensessie) opdat deze laatste indien nodig de infrastructuur kan aanpassen.

Artikel 9 – Verloop van het examen

Het examen bestaat uit een theoretische en een praktische proef met als doel de verworven kennis van de deelnemer tijdens de basisopleiding of de bijscholing te beoordelen. De twee proeven verlopen volledig computergestuurd.

Op het ogenblik van het examen ontvangen de deelnemers:

De theoretische proef verloopt met gesloten boek (het certificatieprotocol wordt dus niet ter beschikking gesteld voor deze proef). De vragen in de vorm van 20 meerkeuzevragen kunnen afbeeldingen of foto’s bevatten die al dan niet in het certificatieprotocol voorkomen.

De praktische proef bestaat uit de invoering van een praktijkgeval. De proef zal worden uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Certibru-RES dat ter beschikking zal worden gesteld in een versie die geen uitgifte van officiële EPB-certificaten toelaat. Het van kracht zijnde certificatieprotocol wordt ook, in elektronisch formaat, aan elke deelnemer ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze praktische proef. 

De praktische proef heeft als doel de deelnemer een certificering te laten uitvoeren en zijn capaciteit te controleren om een energieprestatiecertificaat op te stellen met behulp van het bezorgde softwareprogramma waarbij de regels van het protocol worden gevolgd.

Het praktijkgeval beoogt concreet te controleren of de specifieke competenties voor de activiteit van de certificateur “wooneenheden” zijn verworven.

Artikel 10 – Beoordeling van het examen en voorwaarden om te slagen

a) De beoordeling van de theoretische proef

De theoretische proef vertegenwoordigt 30 punten op 100.

De meerkeuzevragen zullen als volgt worden beoordeeld: +1 voor een juist antwoord, 0 indien geen antwoord en - 0,5 voor een fout antwoord.

b) De beoordeling van de praktische proef

De praktische proef vertegenwoordigt 70 punten op 100.

Al de berekeningen worden door het softwareprogramma gemaakt, behalve de oppervlaktes en volumes, maar de quotering heeft enkel betrekking op de gegevens die in de testplatform worden ingevoerd.

Voor de beoordeling van gegevens zoals het volume en de bruto-oppervlakte of de verliesoppervlakte wordt een verhouding van het type “afwijking in absolute waarde t.o.v. het juiste resultaat/score” gebruikt.

Een lineaire verhouding tussen 98% en 75% geldt als compromis: de deelnemer met het juiste antwoord behaalt 20/20 voor de vraag, degene die zich 10% vergist in een vraag behaalt 12/20 voor deze vraag en degene die zich meer dan 25% vergist behaalt 0. De deelnemer die minder dan 2% van het juiste antwoord verwijderd is, behaalt het maximum van de punten.

De verschillende in te voeren antwoorden zijn niet allemaal even belangrijk: voor sommige worden meer punten gegeven dan voor andere. Deze weging wordt vastgelegd op het ogenblik dat het praktijkgeval wordt opgesteld.

Score voor het antwoord [op 20]
Grafiek over puntengewichten

Verschil tussen het gegeven antwoord en het correcte antwoord:

= 100 x | gegeven antwoord - correct antwoord | / correct antwoord

Voor de beoordeling van numerieke vragen die niet het resultaat zijn van berekeningen van de deelnemer, zoals “het productiejaar van de producent van de grootste energiesector”, “de beste Uw-waarde (berekend of andere bron) voor de vensters op de 1e verdieping” en voor de niet-numerieke vragen (bijvoorbeeld van het type van verwarmingsketel) is de beoordeling van het type 1/1 indien correct en 0/1 indien niet correct.

Conform art. 17, §2 van het BBR van 17/02/2011 zijn de voorwaarden om te slagen de volgende:

minstens 15 punten op 30 voor de theoretische proef;
EN minstens 35 punten op 70 voor de praktische proef;
EN minstens 60 punten op 100 voor het totaal van de twee proeven.

Artikel 11 – Duur

Het examen duurt maximaal 4 uur.
De deelnemer moet de theoretische proef beëindigen alvorens de praktische proef te beginnen.

Artikel 12– Bedrog en onregelmatigheden

Om het goede verloop van de examenzitting niet te verstoren, dient de deelnemer de volgende richtlijnen na te leven:

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het examen en het niet slagen voor het examen.

Artikel 13 – Mededeling van de resultaten

De resultaten van het examen worden aan de deelnemers meegedeeld binnen de 30 dagen na de examendatum. Als de deelnemer geslaagd is, worden de resultaten vergezeld van een slaagattest voor het centraal examen3.

Artikel 14 – Inzagerecht

§1. Na het examen kan de deelnemer die zijn examen wil inkijken hiervoor een aanvraag indienen via het adres info@examen.leefmilieu.brussels en dit binnen de 30 dagen na de mededeling van zijn resultaten.

Er wordt slechts één inzagerecht toegelaten per examen.

§2. Na zijn aanvraag ontvangt de deelnemer per e-mail binnen 15 werkdagen een voorstel voor een datum en uur, dat niet te wijzigen valt, om gedurende 20 minuten de quoteringen van zijn antwoorden te raadplegen.

De inzageperiode vind plaats tussen de 30ste en de 60ste dag na de mededeling van de resultaten. De voorgestelde datum voor de inzage is ten vroegste de derde dag na het verzenden van het voorstel.

§3. De deelnemer bevestigt de gekozen datum binnen de 10 werkdagen na verzending van het voorstel.

Indien de voorgestelde datum niet uitkomt, kan de deelnemer binnen de 10 werkdagen na verzending van het voorstel een andere datum vragen. Het voorgestelde tijdschema vindt dan plaats tussen de 30ste en de 90ste dag na de mededeling van de resultaten.

§4. Als de deelnemer binnen de tijdslimiet geen tijdschema heeft bevestigd of niet komt opdagen tijdens de bevestigde afspraak zonder geldige rechtvaardiging (zie artikel 6 van dit reglement), wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht op inzage.

Als hij zijn inschrijving voor het voorgestelde tijdschema bevestigt maar niet komt met een geldige motivering, krijgt hij een nieuwe datum aangeboden met een datum en uur die niet kan worden gewijzigd.  Deze nieuwe datum wordt dan ten laatste gepland op de 60ste dag na de datum waarvoor hij eerst ingeschreven was.

§5. Bij de uitoefening van het inzagerecht gelden de regels van discretie en vertrouwelijkheid, die net zoals bij de deelname aan het examen van toepassing zijn (zie artikel 12 van dit reglement).

Artikel 15 – Klachten

De deelnemer die een klacht wenst in te dienen betreffende het verloop van het examen kan een brief sturen naar Leefmilieu Brussel, die een ontvangstbewijs binnen de 5 werkdagen stuurt, op het volgende adres:

Via het mailadres info@examen.leefmilieu.brussels.

Via de post:

Leefmilieu Brussel
Afdeling Energie, Lucht en Klimaat
Havenlaan 86c, bus 3000
1000 Brussel.

De deelnemer die een klacht wenst in te dienen betreffende het resultaat van het examen kan binnen de 60 dagen volgend op de kennisgeving van de resultaten bedoeld in artikel 13 beroep aantekenen bij4:

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1210 Brussel.

 


1 BBHR van 24/04/2014 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, inzake EPB-certificatie

2 BBHR van 06/10/2016 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 7 juni 2007 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

3 Ter herinnering: krachtens artikel 3, §1 van het BBHR van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs, moet men houder zijn van een dergelijk geldig attest om te kunnen worden erkend als certificateur.

4 Beroep voorzien krachtens artikel 14, §1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973